Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

METIS Legal s.r.o. ponúka široký rozsah právnych služieb predovšetkým v nasledovných právnych oblastiach: obchodné právo, občianske právo, správne právo a právo duševného vlastníctva.

V oblasti obchodného práva sa ťažiskovo zameriavame na právo obchodných spoločností, investičné právne poradenstvo, právo informačných technológií, energetiky a stavebné právo, ako aj na právny servis pre developerské spoločnosti a manažment nehnuteľností.

V oblasti občianskeho práva  a správneho práva zastupujeme fyzické a právnické osoby pred súdmi SR, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy SR,  zabezpečujeme realizáciu právnych úkonov, vyhotovujeme právne podania, návrhy a opravné prostriedky. Zároveň poskytujeme komplexný právny servis v súvislosti s kúpou, scudzovaním a zaťažovaním  nehnuteľností, ako aj s ich nakladaním a správou.   

Poradenstvo poskytované v rámci práva duševného vlastníctva je úzko spojené  s potrebami našich klientov pri výkone ich podnikateľskej činnosti. Orientuje sa  na ochranu a uspokojovanie ich práv priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, dizajny a ochranné známky), autorských práv (predovšetkým softvéru, databáz a multimédií)  a ochranu obchodných stratégií (obchodné tajomstvo, know-how, dohody o mlčanlivosti atď.).